Home | Internet | Televízia | Servery | Serverhousing | Dokumenty | Kontakt

Všeobecné obchodné podmienky


Na stiahnutie v PDF:


1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 DataNetworks s.r.o. so sídlom Blagoevova 16, 851 04, Bratislava, IČO 36811548 Bankové spojenie:

VÚB a.s., číslo účtu: 2334686654/0200, kontaktné adresy pre písomný styk:

1. Poštová: DataNetworks s.r.o., Blagoevova 16, 851 04 Bratislava
2. Email: info@datanetworks.sk

ďalej ako "DataNetworks"

1.2 Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej DataNetworks poskytuje Služby na základe uzatvorenej zmluvy alebo objednávky podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok

ďalej ako "Klient"


2. AKCEPTOVANIE PODMIENOK

2.1 Podpisom zmluvy alebo potvrdením elektronickej ojednávky Klient schvaľuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením VOP a že týmito VOP sa riadia zmluvné vzťahy medzi DataNetworks a Klientom, pokiaľ zmluva nestanoví inak.

2.2 DataNetworks považuje akceptovanie týchto VOP zo strany Klienta aj v prípade prijatia objednávky formou elektronického mailu.


3. SLUŽBY

3.1 Všetky Služby sú poskytované na základe objednávky Klienta.

3.2 DataNetworks je povinný zabezpečiť a poskytnúť prístup k službám zaplatených Klientom, čo zahŕňa poskytnutie prístupových údajov, zabezpečenie internetovej konektivity, sieťovej infraštruktúry a hardwaru.

3.3 Klient nezískáva žiadne práva k zariadeniam alebo softwaru patriacemu DataNetworks alebo akejkoľvek tretej strane, ktorej zariadenie môže DataNetworks používať pri poskytovaní služby.


4. CENA A FAKTURÁCIA

4.1 Cena za poskytnutie resp. poskytovanie Služby je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka.

4.2 DataNetworks zasiela faktúru Klientovi elektronickým mailom za služby týkajúce sa správy, inštalácie, upgradu a použitia služby.

4.3 DataNetworks vystaví faktúru najneskôr 7 dní pred koncom zaplateného obdobia.

4.4 DataNetworks uskutočňuje vyúčtovanie cien podľa aktuálneho cenníka v pravidelne stanovených lehotách.

4.5 DataNetworks uskutoční prvé vyúčtovanie do 7 dní po spustení dedikovaného servera.

4.6 Klient je povinný skontrolovať správnosť faktúry. Ak je faktúra nesprávne vystavená, je klient povinný tento problém ihneď oznámiť.

4.7 V prípade omeškania platby je Klient povinný zaplatiť pokutu vo výške 0,05 % za každý začatý deň omeškania.

4.8 Faktúra sa považuje za uhradenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti DataNetworks s.r.o.

4.9 Výpoveď Služby zo strany Klienta sa dá uskutočniť len elektronickou cestou na adresu info@datanetworks.sk) .

4.10 V prípade, že Zákazník vypovie prevádzkovanie Služby v priebehu fakturačného obdobia, nemôže uplatniť nárok na vrátenie čiastky za prevádzkovanie Služby do konca fakturačného obdobia.

4.11 DataNetworks akceptuje platby aj hotovostným vkladom na účet, ktorý je na faktúre.


5. PRÁVA A POVINNOSTI

5.1 Povinnosti DataNetworks sú:

5.1.1 Oznámiť Klientovi plánovaný výpadok na emailovú adresu bez zbytočného odkladu najmenej však 24 hodín vopred.

5.1.2 DataNetworks nenesie zodpovednosť za prerušenie poskytovania služieb Klientovi podľa týchto VOP v prípade, že si klient poruchu spôsobil sám, v prípade zásahu tretích osôb či vyššej moci (povodeň, požiar, vietor, vojna, zemetrasenie a pod.) alebo v prípade poruchy na zariadení tretích dodávateľov (hlavne rozsiahly a dlhodobý výpadok dodávky elektriny, telekomunikačného spojenia atď.), pokiaľ týmto skutočnostiam preukázateľne nebolo možné zabrániť alebo neboli spôsobené nedbalosťou DataNetworksu alebo boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke Služby.

5.1.3 Pokiaľ DataNetworks odstraňuje poruchu, ktorú si klient spôsobil svojim konaním, je takýto zásah spoplatnený podľa aktuálneho cenníka práce technika.

5.1.4 Predkladať klientovi pravdivé a zrozumiteľné vyúčtovanie služby. Odstrániť poruchy, ktoré neboli spôsobené Klientom alebo osobou, ktorej Klient dal oprávnenia.

5.1.5 Obnoviť funkčnosť služieb do 24h po zaregistrovaní výpadku.

5.1.6 V prípade nefunkčnosti Dedikovaného servera má Klient nárok na uplatnenie sankcií smerom k DataNetworks podľa SLA avšak maximálne do výšky mesačnej ceny.

5.1.7 Zníženie ceny bude zohľadnené na faktúre v ďalšom mesiaci po požiadaní.

5.1.8 Porušenie dostupnosti nenastáva ak DataNetworks včas oznámil výpadok.

5.1.9 DataNetworks nezodpovedá za škody alebo ušlý zisk ktorý vznikol používaním služby Dedikovaný server.

5.2 Povinnosti Klienta sú:

5.2.1 Klient je povinný zoznámiť sa pred začatím čerpania Služby s obsahom VOP a Prevádzkových podmienok.

5.2.2 Službu užívať len spôsobom, ktorý je v súlade s týmito VOP, s Prevádzkovými podmienkami Služby, so Zmluvou a s prípadnými pokynmi.

5.2.3 Klient nesmie prevádzkovať na svojom Serveri (Dedikovanom serveri) obsah, ktorý je v rozpore:

  • s právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • s normami príslušných orgánov Európskej unie, Európskych spoločenstiev, Európskeho hospodárskeho spoločenstva, pokiaľ sa na základe prístupu Slovenskej republiky k Európskej únii priamo aplikujú tiež na teritórium Slovenskej republiky,
  • s medzinárodnou Zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov alebo v Zbierke mezinárodných zmlúv,
  • s dobrými mravmi
  • so zásadami poctivého obchodného styku
  • so zvyklosťami alebo s rozhodnutím súdu alebo právnymi obyčajmi daného jazykového teritória.

5.2.4 Klient nesie zodpovednosť za obsah svojho Dedikovaného servera a je v primeranom rozsahu nositeľom alebo vykonávateľom autorských práv k svojim dátam.

5.2.5 Pokiaľ Zmluva, objednávka alebo v konkrétnom prípade VOP nestanoví inak, súhlasí Klient s tým, že DataNetworks je oprávnený:

  • Uskutočniť krátkodobé prerušenie v poskytovaní Služby na nevyhnutne dlhú dobu za účelom údržby a prípadných opráv svojich zariadení.
  • Pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby, pokiaľ je poskytovanie Služby znemožnené alebo obmedzené objektívne neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nemohla predvídať alebo jej zabrániť (hlavne vyššia moc a podobné okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle obchodného zákonníka).
  • Dočasne prerušiť či obmedziť poskytovanie Služby v nevyhnutnom rozsahu bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka, ak je Služba využívaná v rozpore so Zmluvou či objednávkou a ak tým dochádza k ohrozeniu funkcie zariadenia DataNetworks alebo tretích subjektov.

5.2.6 Klient sa zaväzuje písomne oznámiť DataNetworks všetky zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov poskytnutých pri objednávke Služby do 10 dní od okamihu, keď zmena nastala. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nesie Zákazník zodpovednosť za vzniknutú škodu.

5.2.7. Klient je povinný zaplatiť včas obdržanú faktúru.

5.2.8 Klient je povinný zaslať minimálne 30 dní vopred žiadosť o ukončenie služby emailom na info@datanetworks.sk.

5.2.9 Klient je povinný pri komunikácii s technickou podporou oznámiť meno (názov spoločnosti), fakturačnú adresu, prípadne ďalšie údaje na identifikáciu klienta.